فروش آنلاین فایل های لایه باز گرافیک و عکاسی شامل انواع وکتور,بک گراند,فون آتلیه,آلبوم عروس و کودک,بک دراپ و فایل های PNG دانلود مقاله,تحقیقو پروژه
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
طراحی عکس کودک و نوزاد با بک دراپ های زیبا و حرفه ای کاشی کاری های زیبای ایرانی و اسلامی بک گراند های آتلیه ای فانتزی و رویایی زیبا سازی عکسها با افکت های متنوع و جذاب

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هر سوالی قبل از خرید و یا بروز مشکل در فایل خریداری شده لطفا با شماره 09167194700 تماس بگیرید یا به همین شماره در پیامرسان سروش پیام دهید. ایمیل فروشگاه :psddownload@yahoo.com

تحقیق در مورد کاشت،داشت و برداشت زرشک

تحقیق در مورد کاشت،داشت و برداشت زرشک

25 صفحه word|فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از تحقيق

 

ديدگاه يك بيگانه مقيم ايران : دكترشلميرهلندي 35 درحدودصدسال پيش درايران اقامت داشته وي پزشك دارالفنون ورييس بهداري تهران بوده است اوطي يادداشتي درباره زرشك نوشته است .

((  درايران مردم آب زرشك مي نوشند36 .باغذازرشك مي خورند.مرباهم ازآن تهيه مي كنند، اين مربابسيارخوشمزه است .

دم كرده زرشك راباسنبل طيب ، براي پيشگيري ازخونريزي مي نوشند،درصنعت ، زرشك رابراي رنگ آميزي پارچه هاي پشمي ، ابريشمي وپنبه اي به كارمي برند.))

بربرين راازريشه درخت زرشك استخراج مي كنند.مخلوط آن بازاج ، رنگ زردخالص به دست مي آيدكه براي رنگ آميزي چرم استفاده مي شود.

 

شربت زرشك

براي تهيه شربت زرشك ، نيم كيلومحصول تازه آن رادريك ليوان آب خيس مي كنند.دوساعت بعدآب آن رامي گيرند.نيم كيلوشكربه آن مي افزايندسپس مي جوشانند.شربت به دست آمده درشيشه اي سربسته ، مدتهاقابل نگهداري است وبتدريج مي توان ازآن استفاده كرد.نوعي نوشابه بسيارگواراوطبيعي نيزازآب زرشك مي سازند.

اندازه محصول زرشك درهكتار

نهال زرشك تاحدودپنج سال دستاورداقتصادي چشمگيرندارد.محصول درخورتوجه ازسال پنجم آغازمي شود.ازسال هفتم ميانگين محصول زرشك درهرهكتارحدوددوتن خواهدبود.باافزايش سن درخت ، محصول بيشترمي شود.عمردرخت زرشك نسبتاًزياداست .درناحيه بيرجندوقاين درختاني وجودداردكه سن آنهابه پنجاه ياشصت سال مي رسد.اين درختان به خوبي محصول مي دهند.البته باردهي درخت يك سال درميان است .خوشه هاي زرشك درروي شاخه هاي دوساله به بالا پديدارمي شود.چنانچه هرس انجام نگيردمحصول كاهش مي يابد.

ميانگين زرشك خشك به دست آمده ازهردرختچه :

نهالهاي پنج ساله يك كيلو، هفت ساله هفت كيلوودوازده ساله بيست كيلوگرم خواهدبود دوره باردهي درخت زرشك تاحدودهشتادوپنج سالگي مي باشد.

بيشترين اندازه باردهي ازسالهاي چهارده وپانزده آغازوتابيست وپنج سالگي ادامه دارد.ازهرچهاركيلوگرم زرشك تازه ، يك كيلوگرم زرشك خشك به دست مي آيد.

1-كراتي ژينا: اين گونه جنگلي است ودردامنه هاي جنوبي البرز

( فيروزكوه تاطالقان ) مي رويدودرختچه اي است به بلندي يك متر، بلندي خارهاي آن تاسه سانتي مترمي رسد.

2-انترژريما: بيشتردرشمال آذربايجان ( ناحيه خوي ، قطور) ودرديگرنقاط نيزازمنجيل تازنجان ، گرگان ، سمنان ، خراسان ، اصفهان ، فارس ، تهران (پس قلعه وكرج ) ، كاشان وكرمان وجوددارد.اين گونه به بلندي تاسه مترمي رسد.

3-اريان تاليس : ازالموت تاسمنان ودركوههاي ساوه وكاشان هم ديده شده است وتادومترقدمي كشد.

4-وولگاري : اين گونه درختچه اي است كه تاحدوددوونيم متربلندمي شود.بيشتردرآذربايجان مازندران وگرگان مي رويد.

5-براكيوپوتري : دركوهستانهاي فيروزكوه ديده شده است .

6-شنيدر: به صورت درختهايي تابلندي چهارمترديده شده ودرناحيه شمال ، مازندران وگرگان مي رويد.

7-گونه جديد: اين گونه به وسيله گروه گياه شناسان (( فلوراايرانيكا)) درخراسان بين ناحيه بجنوردومراوه تپه كشف وبررسي شده است .گونه نورابه نام خراسانيكا((  khorasanika )) نامگذاري كرده اند.

انتخاب محل وخاك :

اين درختچه هادرمنطقه وسيعي ازخاكها، ازلومي شني گرفته تالومي رسي به خوبي رشدمي كنند.بنابراين انتظارمي رودكه درهرخاك باغي معمولي موفق شود، اگرچه برخي ازانواع زرشك هامحل سايه متوسط رادوست دارندوليكن بهترين نتيجه ازكشت اين گياهان درجاهاي آفتابي ( ياجزئي سايه ) بدست مي آيد.دراراضي آهكي بخوبي عمل مي آيدودرخاكهاي سيليسي موفقيت چنداني دربرندارد.زرشكهاي خزان داردرخاكهاي ضعيف وشرائط سخت به خوبي رشدمي كنند.

روشهاي تكثيروفصل كاشت :

1-تكثيربه روش بذركاري :

تكثيرزرشك معمولاًازطريق بذوررسيده وجداشده ازميوه صورت مي گيردويابذورميوه راپس ازرسيدن بمدت دوماه درمحلي خنك بادرجه حرارت 5 درجه سانتي گرادبصورت استراتيفه نگهداري كرده وسپس اقدام به كشت بذرمي كنند.درصورتيكه درفصل پاييزاقدام به كشت بذورگردددربهارسال بعدجوانه مي زنند.يااينكه دراوايل بهاردرشاسي سرد، بذرآنرادرداخل جعبه هايي ياداخل گلدانهاي محتوي دوقسمت لوم ، يك قسمت خاك برگ ويك قسمت شن ، شسته شده مي كارند.نهال هاي جوان رادرداخل جعبه هايي نشاءمي كنند ( ازجعبه ياگلدان اولي درآورده وبه جعبه وياگلدان ديگري انتقال مي دهند) يااينكه وقتي نهال هاباندازه كافي بزرگ شده باشند، هرنهالي رابه تنهايي بداخل گلدانهاي كوچكي انتقال مي دهندودرنتيجه ازگلدان درآورده ودرحاشيه ذخيره ( reserve   border ) نشاء ميكنند. بذوررادربسترآماده ودريك جاي سايه دارنيزمي توان كاشت . بايدتوجه داشت كه نهالهاي بدست آمده ازبذرداراي همه خواص مادري نمي باشندوبه علت اختلاط دانه گرده ، ارقام گوناگوني ممكن است ازآنهابه دست آيد.

2-تكثيربروش قلمه :

تكثيرزرشك ازاين طريق به آساني امكان پذيراست . قلمه هارابايدازبوته هايي كه داراي بهترين خواص مي باشندانتخاب كرد. قلمه هاراازشاخه هاي چوبي يانيمه چوبي به طول 90 يا120 سانتي متردراواخرتيريامردادماه تهيه مي كنندوآنهارادرشاسي سردودرداخل بستري ازخاك شني نشاءمي كنند. حدود6 ماه طول مي كشدكه قلمه هابه اندازه كافي ريشه دارشده وبراي نشاء كردن آماده بشوند.

3-تكثيربروش پاجوش :

دراين روش به جاي قلمه ازپاجوش هاكه به فراواني دوربوته هاي مسن زرشك به وجودمي آينداستفاده مي كنند. براي تكثيربايدپاجوش هاراازبوته هاي بزرگ مادري جداكرده وبه طورجداگانه كشت كنندانواع هميشه سبز

( بويژه  b . stenophylla  ) رابايستي قبل ازاينكه ارتفاع آنهابه 30 تا60 سانتي متربرسدبه محل اصلي منتقل كرد. زيرانهال هاي بزرگ تربآساني اين نقل وانتقال   راتحمل نمي كنند.

4-تكثيربروش خوابانيدن :

اين عمل به وسيله خوابانيدن شاخه هاي جوان دراوايل ماه خرداددرماسه ودربسترگرم سايه دارانجام پذيراست .

5-تكثيرازطريق پيوند:

به علت سهولت ازديادزرشك ازطريق قلمه وپاجوش بندرت ازپيوندبراي ازدياداستفاده مي كنند، مگردرموارداستثنايي كه رقم موردنظرراروي پايه هاي بذري برآن پيوندكرد.

تذكر: ريشه زرشك به هوابسيارحساس است لذاپس ازبيرون آوردن ريشه آن رافوراًمي نشاننديااينكه ريشه هايش رادركيسه اي درخاك نگه داري مي كنندوقابل توجه است كه به عقيده كشاورزان پيوندقبول نمي كند.

 

هرس

اگردرختچه هاي زرشك رابه حالت طبيعي پرورش دهندبه صورت درختچه هاي خوش تركيب كه ازساقه هامي رويندوبه هرس مرتب ومنظمي نيازندارند.ولي چنانچه بخواهندكمي پابلندعمل بياورند. لازم است باحذف شاخه هاي پايين روي تنه اصلي ، پايه كوتاهي به وجودبياورندكه شاخه هاي بلندبارده ازآن منشعب خواهدشد. بااين طرزفرم دادن برداشت ميوه رامي توان آسانتروكم خرج ترانجام داد.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file6_1950003_1501.zip19.9k

دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی

دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی دانلود مجموعه ی 228 فایل لایه باز وکتور با طرح های متنوع و زیبای گل گلی-خال خالی- راه راه و چهارخانه  فرمت این فایل ها EPS و AI میباشد و قابل بزرگنمایی تا اندازه ی دلخواه بدون افت کیفیت اند. این مجموعه شامل بیش از 300 نقش زیبای گل گلی -توپ توپی- راه راه و چهارخانه در طرح های متنوع میباشد.از این وکتورها میتوانید در طراحی کاشی،پارچه،زیور آلات،دکوراسیون،کاغذ کادو و ... استفاده کنید. پیشنمایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 29,900 تومان

دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی

دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی دانلود مجموعه ی 111 وکتور نقوش سنتی،هندسی،گره چینی،کتیبه،کاشی کاری و گلیم ایرانی-اسلامی با طرح های بسیار زیبا و کاربردی  فرمت این فایل ها EPS میباشد و قابل بزرگنمایی تا اندازه ی دلخواه بدون افت کیفیت اند. این مجموعه شامل بیش از 150 نقش متنوع سنتی،ایرانی،اسلامی و هندسی میباشد.از این وکتورها میتوانید در طراحی کاشی،پارچه،زیور آلات،دکوراسیون،کاغذ کادو و ... استفاده کنید. برای اجرای فای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان

دانلود مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی

دانلود مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی دانلود مجموعه ی 185 وکتور پترن متنوع و بسیار زیبا و کاربردی شامل بیش از 1700 طرح پترن. فرمت این فایل ها EPS و AI میباشد و قابل بزرگنمایی تا اندازه ی دلخواه بدون افت کیفیت اند. این مجموعه شامل صدها نقش متنوع گلدار،چهارخانه،کودکانه،راه راه،خال خالی،دکوراتیو،کاغذ دیواری،عاشقانه و ... میباشد.از این وکتورها میتوانید در طراحی کاغذ کادو،پارچه،زیور آلات،کاشی،کاغذ دیواری و ... استفاده کنید. تصویر تمام ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,700 تومان
پرفروش ترین محصولات